Oönskade besökare

I vår trädgård är alla välkomna! Vi lever och jobbar i samklang med djur, natur och människor.

Men ibland tvingas vi dra en gräns. Här berättar vi om två inkräktare som nu är tagna av daga. Den ena en vildsvinsgalt, den andra en grävling.

Att vildsvinen lever vilt i skog och mark är numera väl känt, liksom att de – när de blir för många – genom sin fantastiska förmåga att böka i marken åstadkommer skador, såväl uppe i skogen som på de öppna fälten. Det händer sig också att de fräcka nattaktiva svinen smyger fram nära bebyggelse och in på tomtmark. Här ska dock sägas, att jägarna i området utör ett svårt men gott jobb med att kontrollera viltsvinsstammen, vilket minskar skadorna.

Ensam galt
Vi har under en längre tid sett en vildsvinsgalt då och då galoppera över fälten på Södra Ekhamn. Den har också bökat, "grävt" och ställt till det på allt större ytor och allt närmre hus och tomter. Inte minst har galten rört sig i vassområdena och intilliggande strandnäramarker vid Skofjärdens östra strand.

Värdefull ängsmark
Till vår mark letade sig galten in för första gången under oktober 2022. Inte så att den kom in i vår odlade trädgård på Näsets Gröna, den är stängslad på ett sätt så att vildsvinen ännu inte har tagit sig in där.
Men via vassområdet mellan Mälartorp och Näset tog den sig in vid vår strand, där inga stängsel finns. Väl där, sprang den under några återkommande besök runt och bökade upp mindre fläckar, dels nära strandlinjen, dels en bit upp på vår värdfulla äng som är fylld med ängsblommor, fåglar, smådjur, fjärilar och andra pollinerare. Denna flora och fauna är beroende av vår årliga slåtter av ängen och med en eventuell framtida sönderbökad markyta skulle det bli svårt att fortsätta denna nödvändiga skötsel av ängen. Nämnas kan också att ängen även utgör grästäkt för våra odlingar av grönsaker och blommor på Näsets Gröna.

Tack till jägarna
Så illa gick det inte, denna gång. Galten åsadkom visserligen en del markskador under hösten. Men dessa är nu lagade (genom fysiskt arbete med spade och kratta), och än viktigare: Jägarna lyckades på annan plats skjuta galten. Ett djur som denna rör sig över större ytor och denne hade synts på fler håll i trakten. Tack till jägarna.

Gammal bekanting
Vilsvinsgalten (ovan) tog sig således inte in i våra odlingar på Näsets Gröna. Det har däremot ett annat bökande djur gjort – en grävling. En bekanting från förr som under århundranden har gäckat odlarna på Näset. Vanligtvis har dock grävlingarna kunnat avvisas under ordnade former bland annat genom att öppningar i staket har lagats och hål under mark in till exempelvis vedboden har fyllts igen. I (under) vedbodens stampade jordgolv har grävlingarna under decennier då och då försökt att skapa sig ett gryt, allt medan vedhuggarna på plats har motat bort djuren. Vid något tillfälle har även fällfångst tillämpats.

Vilsen grävling
Men vid det senaste grävlingsbesöket gav sig ett djur in i vår trädgård, vid upprepade tillfällen. Detta kunde avläsas genom att odlingsbäddar än här, än där, blivit åtgångna och förstörda av grävlingen. Vi fann också på ett par ställen i trädgården de typiska latrinerna som de "hygieniska" grävlingarna använder sig av. Dessa "sällanbesök" har egentligen pågått hela sommaren och hösten, vilket alltmer har påfrestat tålamodet hos oss grönsaksodlare. Vi tolererar gärna grävlingen om den gör måttlig skada, men någonstans går gränsen.
Lyckligtivs är nu denna grävling avvisad från våra odlingsytor genom fällfångst så förhoppningsvis har nu våra odlingsytor befriats från dessa oönskade besök för en tid framöver.

Andra masktjuvar
Nämnas kan att andra "masktjuvar" också besvärar oss och under stundom ställer till ganska stor oreda i våra odlingsbäddar. Dit hör starar och trastar. Inte minst koltrastarna som uppträder fräckt och i stora skaror.
Men det är fint med fåglarna och dessa trastar, tillsammans med många andra fåglelarter, blir till ett gott sällskap och på sätt och vis goda vänner till odlaren Sven, han som så ofta befinner sig i trädgården.

Enormt rik flora och fauna!
Att naturen är full av vilda djur av många olika slag runt om våra stugor, vid stranden, i vattnet, på ängen och i vår trädgård är helt naturligt och både mycket önskvärt och synnerligen trevligt.
Räknar man på arterna så finner man att naturrikedomen är stor och vi kommer i senare artiklar att berätta om floran och faunan på Näsets Gröna.

Hälsar Sven Secher
Näsets Gröna
I november 2022